W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2347 rozporządzenie MSWiA z 2.12.2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.

Rozporządzenia określa:

  • wzór zaproszenia (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (załącznik nr 2 do rozporządzenia). 

Z rozporządzenia wynika też, że zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium RP, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób. Jeżeli okres, na który zaprasza się cudzoziemca, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium RP w takiej wysokości pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu cudzoziemca.

W przypadku gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, rodzic małżonka zapraszającego, rodzeństwo zapraszającego lub dziecko małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium RP w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca.

Ponadto, zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  1. 200 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z RP;
  2. 500 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego UE niesąsiadującego z RP lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej;
  3. 2500 zł – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa niż określone w pkt 1 i 2.