W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1493 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 14.7.2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 EwidLU, dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, służbom (SW, SKW, SWW, KAS, ŻW, ABW, AW, SOP, CBA, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego), a także organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym (wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza);
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • PCK, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane z rejestrów (mieszkańców i PESEL) można też udostępnić (art. 46 ust. 2 pkt 1–3 EwidLU):

 1. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

I właśnie tryb uzyskiwania zgody na udostępnienie danych z rejestrów tym „innym osobom i jednostkom organizacyjnym” reguluje omawiane rozporządzenie. Wynika z niego, że organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie takiej zgody, po wykazaniu interesu faktycznego przez osobę lub jednostkę organizacyjną wnioskującą o udostępnienie danych jednostkowych.

Ważne

Wystąpienie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.

Wystąpienie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
 • wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca;
 • informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane;
 • termin na udzielenie odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych jednostkowych;
 • pouczenie, że zgody na udostępnienie danych udziela się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono, albo utrwalonym w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym osoby, do której wystąpiono.
Ważne

Wystąpienie doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych albo przesyłką rejestrowaną (§ 4 rozporządzenia).

Rozporządzenie określa też wzór wniosku o udostępnienie danych:

 • jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – załącznik nr 1;
 • z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych – załącznik nr 2;
 • z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji – załącznik nr 3.