Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290,dalej: PrBud) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów:

1) wniosku o pozwolenie na budowę;

2) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzji o pozwoleniu na budowę;

4) zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Należy zauważyć, że dotychczasowe rozdzielenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku o pozwolenie na rozbiórkę było spowodowane dużym stopniem szczegółowości tych wniosków. Po zmianach – wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę będzie mieścił się w ramach wspólnego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.

Ponadto w nowym rozporządzeniu zaproponowano uproszczenie zarówno formy, jak i treści wzorów, w tym doprecyzowanie i uzupełnienie wzoru decyzji .

W zakresie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) ograniczono liczbę informacji podawanych przez inwestora, w tym usunięto informacje dotyczące:

1) liczby inwestorów (informacja ta będzie wynikać z podanych nazw, bądź imion i nazwisk inwestorów na formularzu dodatkowym B-4, natomiast na formularzu B-1 jest miejsce na podanie jednego inwestora, bądź danych współmałżonków składających wspólnie wniosek),

2) pełnomocnika inwestora (dane te powinny wynikać z załączonego pełnomocnictwa lub można je podać na oddzielnym formularzu B-4),

3) rodzaju obiektu objętego zamierzeniem budowlanym oraz kategorii obiektu budowlanego,

4) wszystkich możliwych załączników (umieszczono jedynie informację o załącznikach wynikających z PrBud).

Zaproponowano, aby rubryki wypełniane przez organ ograniczyć do informacji o dacie wpływu wniosku i numeru rejestru oraz zachowano miejsce do podpisu osoby przyjmującej . Podobne zmiany zaproponowano we wzorze zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Natomiast we wzorze oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane usunięto informacje o pełnomocnictwie.

Ważne
Dane dotyczące pełnomocnictwa powinny wynikać z załączonego pełnomocnictwa lub można je podać (np. adres do korespondencji) na oddzielnym formularzu B-4.

Natomiast we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę zaproponowano:

1) dodanie miejsca do wpisania stron postępowania,

2) doprecyzowanie fragment o pozwoleniu na użytkowanie, cytując brzmienie przepisu,

3) wskazanie podstawy prawne pouczeń,

4) dodanie punktu 4 – informację, że inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

5) wskazanie podstawy prawnej.

Dodatkowo projektowane rozporządzenie, tak jak dotychczas zawiera wzór informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (załącznik nr 4 do rozporządzenia – B-4). Wzór ten stanowi uzupełnienie (część) wzorów określonych w załącznikach nr 1–3 i służyć ma jako formularz na treści, które nie zmieściły się w formularzach B-1, B-2 oraz B-3. W odróżnieniu od poprzedniego wzoru istnieje możliwość dołączania do tego formularza kolejnych stron dodatkowych informacji (na zwykłych kartkach papieru).

Proponowane zmiany we wzorach mają na celu zapewnienie większej przejrzystości wzorów wniosków (usunięcie poprzedniej szaty graficznej) oraz zmniejszenie ich objętości (ograniczenie do minimum niezbędnych informacji podawanych przez inwestora). Ich rezultatem ma być umożliwienie inwestorom łatwiejszego i bezproblemowego wypełnienia poszczególnych formularzy.