Do wykorzystania są m.in. następujące oznaczenia przykładowych stron umów:

  • Skarbu Państwa reprezentowanego przez dyrektora generalnego urzędu, kierownika urzędu,  starostę,
  • agencji wykonawczej,
  • samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  • instytutu badawczego,
  • uczelni publicznej,
  • instytucji gospodarki budżetowej,
  • spółki cywilnej,
  • strony w przypadku, gdy tworzy ją kilka podmiotów (na przykładzie konsorcjum),
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Podkreślić należy, że wzory mają charakter doradczy i nie są wiążące dla podmiotów reprezentujących Skarb Państwa ani dla innych uczestników obrotu. Tym samym odstępstwo od schematu rekomendowanego we Wzorach nie oznacza automatycznie, że oznaczenie strony zostało sformułowane nieprawidłowo, w szczególności nie musi skutkować nieistnieniem lub nieważnością umowy. Interpretacja umowy odbywa się zgodnie z art. 65 KC, co oznacza, że prawidłowe określenie strony może zostać ustalone przez sąd na podstawie zamiaru stron i celu umowy.

Przykładowy wzór 1C dla oznaczenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez starostę ma brzmienie: „Umowa … zawarta … pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Płockiego, adres: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, NIP: 7742416171, zwanym dalej: Zamawiającym”. Z kolei „wzór 5. Oznaczenie strony w przypadku, gdy tworzy ją kilka podmiotów (na przykładzie konsorcjum)” wygląda następująco: „Umowa … zawarta … pomiędzy:

1) ABC Jan Kowalski, Adam Nowak spółką jawną z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001234567, adres: ul. Główna 1, 00-123 Warszawa, NIP: 0001122333,

2) XYZ S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0002345678, kapitał zakładowy 300.000 zł, pokryty w całości, adres: ul. Królewska 1, 30-000 Kraków, NIP: 1002030400,

3) A. Nowak, DEF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0003456789, adres: ul. Piękna 1, 50-001 Wrocław, NIP: 0001122333, zwanymi dalej łącznie Konsorcjum lub Wykonawcą w imieniu których działają: … i …, umocowani do działania w imieniu uczestników Konsorcjum na podstawie pełnomocnictw z … 2019 r., których kopie wraz z informacjami odpowiadającymi odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS stanowią załączniki do umowy a …, zwanym dalej Inwestorem.”.