W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2171 opublikowano rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 16.11.2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Rozporządzenie określa rodzaje i wzory odznak, wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie tych odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział wysokości nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych.

Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” można przyznać trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Jest ona trzystopniowa (złota, srebrna i brązowa) i można ją przyznać tylko raz.

Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej przyznanie wręcza minister sportu lub osoba przez niego upoważniona. Wzory odznak oraz legitymacji określają załączniki do rozporządzenia.

Wyróżnieniem jest dyplom przyznawany za osiągnięcia trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny oraz innym osobom, wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Nagrodę pieniężną można przyznać:

1) trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu,

2) trenerowi, który brał udział w początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące i od początku wywarł decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej tego zawodnika,

3) innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością przy osiąganych wynikach i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu – do wysokości podstawy.

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2185 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.11.2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych.

Wzór tego zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia, natomiast zaświadczenie, wystawiane na wniosek osoby pobierającej stypendium sportowe złożony przed 29.11.2017 r., wydaje się według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, czyli w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.7.2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych (Dz.U. poz. 933).