Wzory informacji o opłatach i dofinansowaniu związanym ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory trzech dokumentów przedstawionych poniżej w tekście.

1. Kwartalnej informacji o podmiotach uiszczających opłaty określone w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.). Chodzi tu o:

  • wprowadzającego pojazd , który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym, i w konsekwencji ma obowiązek bez wezwania obliczyć i uiścić opłatę za brak sieci;
  • sytuację, gdy nie zapłacono takiej opłaty (zapłacono w wysokości niższej niż należna), w związku z czym Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję, w której określił wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci.

Wzór tej informacji stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zbiorczej informacji o:

  • zgromadzonych wpływach z tytułu ww. opłat;
  • gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wzór tej informacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu środków , o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 i art. 62 ust. 6, oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688). Chodzi o:

  • część przychodów netto (0,1%) wnoszonych przez wprowadzającego sprzęt w ramach wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu, a także wpłaty dokonywane przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która nie przeznaczyła w terminie środków na publiczne kampanie edukacyjne;
  • wpływy z tytułu opłaty produktowej wpłacanej przez wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, a także wpływy z tytułu dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej, którą w drodze decyzji ustala marszałek województwa.

Wzór tej informacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚGW) przekazuje wymienione wyżej informacje w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Obowiązek sporządzania i przekazywania odpowiednim organom wspomnianych wyżej informacji nakłada na Zarząd NFOŚGW art. 400k ust. 2 pkt 3-5 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności