W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1173 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.6.2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

Przede wszystkim, określono wzory formularzy wniosku o:

 • rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa – KRS-W20 (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
 • rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – KRS-W22 (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
 • zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa – KRS-Z20 (załącznik nr 3 do rozporządzenia);
 • zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – KRS-Z22 (załącznik nr 4 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS – KRS-Z40 (załącznik nr 5 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność – KRS-Z41 (załącznik nr 6 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana – KRS-Z42 (załącznik nr 7 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie – KRS-Z61 (załącznik nr 8 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny, zarząd przymusowy, przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia – KRS-Z63 (załącznik nr 9 do rozporządzenia);
 • wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego – KRS-X2 (załącznik nr 10 do rozporządzenia).

Po drugie, określono wzory załączników do wniosku o:

 • rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – KRS-WA (załącznik nr 11 do rozporządzenia);
 • rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – założyciele – KRS-WF (załącznik nr 12 do rozporządzenia);
 • rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – sposób powstania podmiotu – KRS-WH (załącznik nr 13 do rozporządzenia);
 • rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu – KRS-WK (załącznik nr 14 do rozporządzenia);
 • zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – KRS-ZA (załącznik nr 15 do rozporządzenia);
 • zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – organy podmiotu – KRS-ZK (załącznik nr 16 do rozporządzenia);
 • zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – KRS-ZS (załącznik nr 17 do rozporządzenia);
 • zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – numer identyfikacyjny REGON, NIP – KRS-ZY (załącznik nr 18 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciele – KRS-ZP (załącznik nr 19 do rozporządzenia);
 • zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidator, zarządca – KRS-ZR (załącznik nr 20 do rozporządzenia);
 • rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego – KRS-W21 (załącznik nr 21 do rozporządzenia);
 • zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego – KRS-Z21 (załącznik nr 22 do rozporządzenia);
 • rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – działalność pożytku publicznego – KRS-W-OPP (załącznik nr 23 do rozporządzenia);
 • zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zmiana – działalność pożytku publicznego – KRS-Z-OPP (załącznik nr 24 do rozporządzenia).
Ważne

Wszystkie wymienione wyżej urzędowe formularze udostępnia się w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast formularze o symbolach KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-X2, KRS-WA, KRS-WH, KRS-WK, KRS-ZA, KRS-ZK, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR, udostępnia się także w gminach.

Ponadto, urzędowe formularze wniosków o wpis do KRS udostępnia się zainteresowanym za pośrednictwem wyznaczonych pracowników lub przez wyłożenie w siedzibach podmiotów wymienionych wyżej. Dopuszcza się zgłaszanie wniosków w postępowaniu rejestrowym na wydrukach urzędowych formularzy udostępnionych za pośrednictwem Internetu w BIP na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.