Wzory formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu według przepisów o odpadach za 2018 r.

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2326 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.12.2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018.

Z art. 237a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.; dalej: OdpadyU) wynika, że podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75 OdpadyU, mają obowiązek sporządzić sprawozdania w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu, sporządzają je za 2018 r. zgodnie z art. 73, art. 74 i art. 75 OdpadyU.

Ważne
Sprawozdania te, czyli za 2018 r., składa się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie do 15.3.2019 r.

Minister środowiska otrzymał delegację ustawową w zakresie określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów wspomnianych wyżej formularzy sprawozdań za rok 2018, mając na uwadze potrzebę ujednolicenia zakresu danych przekazywanych przez przedsiębiorców oraz ułatwienia przekazywania danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie określa więc: Wzory formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 , tj.:

A. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 OdpadyU:

 • Tabela 1. Informacja o masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, z podziałem na grupy sprzętu
 • Tabela 2. Informacja o masie zużytego sprzętu zebranego, masie zużytego sprzętu poddanego demontażowi oraz masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu
 • Tabela 3. Informacja o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w celu poddania ich recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu
 • Tabela 4. Informacja o osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu
 • Tabela 5. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu
 • Tabela 6. Wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel ma zawartą umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU)
 • Tabela 7. Informacja o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ZużSprzElektU
 • Tabela 8. Wykaz przedsiębiorców, w odniesieniu do których organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonywała obowiązki określone w ZużSprzElektU

B. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 OdpadyU

 • Tabela 1. Informacja o masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • Tabela 2. Informacja o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Informacja o masie przetworzonego zużytego sprzętu
 • Informacja o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych recyklingowi
 • Informacja o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności