1. Wzory formularzy rejestrowych dotyczące podmiotów gospodarujących odpadami

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2458 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.

Z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej. Wniosek o wpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, oraz w formie pisemnej.

Rozporządzenie określa wzór formularza:

  • rejestrowego oraz aktualizacyjnego (załącznik nr 1);
  • o wykreśleniu z rejestru, stanowiący (załącznik nr 2).

Rozporządzenie obowiązuje od 1.1.2018 r., a jego przepisy stosuje się od dnia utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

2. Wzory legitymacji służbowych pracowników urzędów gospodarki wodnej

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2464 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.12.2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wzór legitymacji służbowej pracownika:

  • urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 1.1.2018 r.

3. Wzory mundurów leśnika i oznak

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2466 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Rozporządzenie określa wzory:

  • munduru wyjściowego leśnika (załącznik nr 1);
  • munduru codziennego leśnika (załącznik nr 2);
  • oznak wymienionych wyżej (załącznik nr 3).
Mundury leśnika i oznaki, których wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12.3.2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. poz. 342) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz.U. poz. 1876), można nosić do 31.12.2021 r.