W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 26 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 1.12.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Rozporządzenie określa się wzór:

 • zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (załącznik nr 1 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (załącznik nr 2 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (załącznik nr 3 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych (załącznik nr 4 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 5 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 1.3.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego (załącznik nr 7 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 30.10.2021 r.;
 • protokołu odbioru dokumentu (załącznik nr 8 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 1.3.2021 r.;
 • protokołu zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy (załącznik nr 9 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 1.3.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy (załącznik nr 10 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 1.3.2021 r.;
 • protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej (załącznik nr 11 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (załącznik nr 12 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych (załącznik nr 13 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 20.2.2021 r.;
 • protokołu zajęcia i odbioru ruchomości (załącznik nr 14 do rozporządzenia) – wchodzi w życie 1.3.2021 r.

Określono też wzory:

 • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (załącznik nr 15 do rozporządzenia);
 • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych (załącznik nr 16 do rozporządzenia);
 • protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 17 do rozporządzenia).
Ważne

Trzy powyższe wzory stosuje się do 19.2.2021 r.

Określono też wzory:

 • protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 18 do rozporządzenia);
 • protokołu odbioru dokumentu (załącznik nr 19 do rozporządzenia);
 • protokołu zajęcia i odbioru ruchomości (załącznik nr 20 do rozporządzenia).
Ważne

Trzy powyższe wzory stosuje się do 28.2.2021 r.

Natomiast w załączniku nr 21 do rozporządzenia określono wzór zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, który stosuje się do 29.10.2021 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 20.7.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314), z tym, że do 19.2.2021 r. stosuje się wzory dokumentów stanowiące jego załączniki nr 1, 2, 6–12.