Wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przydziałem uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną

Rozporządzenie określa wzory następujących formularzy:

1) w załączniku nr 1 - wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika/wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1223 ze zm.; dalej: EmisjaGazCieplU): podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym składa do ministra środowiska, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem rozpoczęcia jego realizacji, wniosek o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności;

2) w załączniku nr 2 - sprawozdania rzeczowo-finansowego;

3) w załączniku nr 3 - opinii biegłego rewidenta, o której mowa w art. 36 ust. 2 EmisjaGazCieplU: biegły rewident w ramach weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego sporządza opinię, w której poświadcza wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, z uwzględnieniem realizacji rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego;

4) w załączniku nr 4 - informacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 EmisjaGazCieplU: chodzi o przedkładaną Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami odpowiednią informację zawierającą szczegółowe dane o wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności