Rozporządzenie określa wzory następujących formularzy:

1) w załączniku nr 1 – wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika/wskaźników zgodności, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1223 ze zm.; dalej: EmisjaGazCieplU): podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym składa do ministra środowiska, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem rozpoczęcia jego realizacji, wniosek o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności;

2) w załączniku nr 2 – sprawozdania rzeczowo-finansowego;

3) w załączniku nr 3 – opinii biegłego rewidenta, o której mowa w art. 36 ust. 2 EmisjaGazCieplU: biegły rewident w ramach weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego sporządza opinię, w której poświadcza wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, z uwzględnieniem realizacji rzeczowych elementów zadania inwestycyjnego;

4) w załączniku nr 4 – informacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 EmisjaGazCieplU: chodzi o przedkładaną Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami odpowiednią informację zawierającą szczegółowe dane o wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych.