Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia warunki wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zm.).

Opublikowano wzory:

  • wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2440);
  • oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2447).