Z dniem 1.10.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.6.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1295). Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2014 r. poz.779).

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach którego świadczeniobiorca dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy dodać, że w stosunku do obowiązującego jeszcze rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11.6.2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej rozszerzono wzory deklaracji wyboru o dane dotyczące adresu e-mail świadczeniobiorcy (pole nieobowiązkowe) oraz o dane przedstawiciela ustawowego – jeżeli świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona.