W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1951 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 30.10.2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania.

Wzór tego zawiadomienia określa załącznik do rozporządzenia.

Jak wynika z wchodzącego w życie 30.11.2020 r. art. 15aa ustawy z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.), policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepis ten stosuje się do każdego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych.

Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.

Ważne

Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne.