W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2114 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Zmianę wprowadzono do rozporządzeniu Ministra Finansów z 12.9.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1804 ze zm.), a dotyczy ona wzoru jednego z dokumentów.

W załączniku nr 4 do tego rozporządzenia zmieniono wzór dokumentu, któremu nadano nazwę zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 187 ze zm.; dalej: PrBank), lub innych należności pieniężnych. Przed zmianą było to zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych.

Z art. 62b ust. 2 pkt 2 PrBank wynika, że rachunek VAT może być obciążany wyłącznie w celu wpłaty:

1. Na rachunek urzędu skarbowego:

– VAT, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
– CIT oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w CIT oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
– PIT oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w PIT oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
– podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
– należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności.

2. Należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.; dalej: SystUbezpSpołU), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 SystUbezpSpołU, do poboru których obowiązany jest ZUS.