Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 797 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania.

Oba zaświadczenia, tj.: potwierdzające recykling oraz potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku można przekazywać w formie elektronicznej lub papierowej.

Zaświadczenia przekazywane w postaci elektronicznej:

1) prowadzącemu zakład przetwarzania przekazującemu odpady powstałe ze zużytego sprzętu do recyklingu albo do innych niż recykling procesów odzysku opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.);

2) marszałkowi województwa na jego elektroniczną skrzynkę podawczą jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, o których mowa w ustawie wymienionej w pkt 1, albo podpisem osobistym, będącym zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257 z 28.8.2014, s. 73), weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

Natomiast zaświadczenia w postaci papierowej jest przekazywane za pokwitowaniem:

  • przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, jego pracowników lub inne upoważnione przez niego osoby;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego;
  • w inny wybrany sposób przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, zapewniający jego doręczenie adresatowi.

Rozporządzenie określa wzory zaświadczeń:

  • potwierdzającego recykling jest - w załączniku nr 1;
  • potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku - w załączniku nr 2.

Natomiast w Dz.U. z 2019 r. pod poz. 818 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.4.2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie, w którym określono wzór tego zaświadczenia, a także sposób jego przekazywania na zasadach analogicznych jak wyżej. Rozporządzenie to również obowiązuje od 1.5.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności