Wzór wykazu pakietów wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 r.

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1016 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 8.6.2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji z art. 5 ust. 11 ustawy z 2.6.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979; dalej: ustawa).

Wykaz prowadzi się w postaci księgi albo w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a jego wzór określa załącznik do rozporządzenia. Wykaz w postaci elektronicznej zawiera odpowiednio wszystkie dane przewidziane we wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia.

Ważne

Dane wpisują do wykazu upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Wzór przewiduje, że wykaz składa się z następujących rubryk:

1) kolejny numer wykazu;

2) dane wyborcy (nazwisko imiona, PESEL);

3) adres wyborcy;

4) data przygotowania pakietu wyborczego;

5) data wysłania pakietu wyborczego w placówce pocztowej;

6) data odbioru pakietu wyborczego;

7) uwagi.

Na każdym arkuszu wykazu umieszcza się pieczęć nagłówkową urzędu gminy, ale wymóg ten nie dotyczy wykazu w postaci elektronicznej.

Z rozporządzenia wynika też, że:

  • po przygotowaniu pakietu wyborczego i umieszczeniu go w kopercie na pakiet wyborczy wpisuje się do wykazu dane określone w rubr. nr 1–4 wykazu;
  • w przypadku konieczności wysłania pocztą, datę wysłania pakietu wyborczego odnotowuje się w rubr. nr 5 wykazu na podstawie potwierdzenia nadania przesyłki poleconej wydanego przez placówkę pocztową wyznaczonego operatora;
  • w przypadkach, gdy pakiet wyborczy może być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, a także gdy wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, datę doręczenia albo odbioru pakietu wyborczego odnotowuje się w rubr. nr 6 wykazu na podstawie pisemnego stwierdzenia tego faktu przez osobę doręczającą albo wydającą pakiet wyborczy;
  • w przypadkach użycia oddawczych skrzynek pocztowych wyborcy, datę doręczenia albo odbioru pakietu wyborczego odnotowuje się w rubr. nr 6 wykazu na podstawie informacji otrzymanej od wyznaczonego operatora;
  • w rubr. nr 7 wykazu odnotowuje się także fakt niedoręczenia albo nieodebrania pakietu wyborczego;
  • dane w wykazie są aktualizowane przez upoważnionych pracowników urzędu gminy niezwłocznie po uzyskaniu informacji, na podstawie których dokonuje się wpisu w rubr. nr 5–7 wykazu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności