Wzór wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek – nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1209 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.6.2018 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a i 3b ustawy z 27.4.2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1205) w stosunku do członków spółdzielni socjalnej i zatrudnionych w niej pracowników:

1) część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz

2) część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego

- na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią, może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne
Zwrotu opłaconych składek, o których mowa wyżej, dokonuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Rozporządzenie określa wzór wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek, który stanowi załącznik do rozporządzenia . Zwrotu opłaconych składek starosta dokonuje na podstawie tego wniosku na wskazany rachunek bankowy spółdzielni.

Jeżeli stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a:

1) jej członkiem, nawiązany na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z 16.9.1982 r. - Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.), tzn. na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, lub

2) pracownikiem będącym osobą, o której mowa w art. 4 ust. 1 SpółdzSocjalU (m.in. bezrobotni, niepełnosprawni itd.)

- ustanie przed upływem okresu finansowania składek ze środków Funduszu Pracy, zwrot opłaconych składek jest dokonywany do dnia ustania tego stosunku pracy.

Starosta dokonujący zwrotu opłaconych składek wydaje też spółdzielni socjalnej ubiegającej się o ich zwrot zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej de minimis, zgodnie z przepisami w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności