W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2306 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 30.11.2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 75 ust. 7 ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529 ze zm.) i określa ono:

1) wzór wniosku o zawarcie umowy najmu (załącznik nr 1);

2) wzór oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu (załącznik nr 2).