Wzór wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1603 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.7.2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.5.2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz.U. z 2022 r. poz. 1250; dalej: UrzPortU), plany gospodarowania odpadami ze statków podlegają zatwierdzeniu na wniosek podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, w drodze decyzji, przez:

1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

2) starostę – dla innych niż określone w pkt 1 portów lub przystani morskich

– po uprzednim uzgodnieniu z właściwym dyrektorem urzędu morskiego.

Ważne
Rozporządzenie określa się wzór formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków stanowiący załącznik do niego.

Do wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków dołącza się (art. 15 ust. 3 UrzPortU):

  • informacje dotyczące: oddziaływania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków na środowisko, a także działań podejmowanych w celu ochrony środowiska, w tym ochrony wód powierzchniowych oraz powierzchni ziemi, przed zanieczyszczeniami;
  • dokument potwierdzający zgodność lokalizacji portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków z planem zagospodarowania przestrzennego;
  • podsumowanie przeprowadzonych konsultacji;
  • dwa egzemplarze planu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności