W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1603 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.7.2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.5.2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz.U. z 2022 r. poz. 1250; dalej: UrzPortU), plany gospodarowania odpadami ze statków podlegają zatwierdzeniu na wniosek podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, w drodze decyzji, przez:

1) marszałka województwa – dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

2) starostę – dla innych niż określone w pkt 1 portów lub przystani morskich

– po uprzednim uzgodnieniu z właściwym dyrektorem urzędu morskiego.

Ważne
Rozporządzenie określa się wzór formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków stanowiący załącznik do niego.

Do wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków dołącza się (art. 15 ust. 3 UrzPortU):

  • informacje dotyczące: oddziaływania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków na środowisko, a także działań podejmowanych w celu ochrony środowiska, w tym ochrony wód powierzchniowych oraz powierzchni ziemi, przed zanieczyszczeniami;
  • dokument potwierdzający zgodność lokalizacji portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków z planem zagospodarowania przestrzennego;
  • podsumowanie przeprowadzonych konsultacji;
  • dwa egzemplarze planu.