Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to nowa instytucja w VAT, która ma zapewnić podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. Zastąpi dotychczasowe interpretacje wydawane przez GUS, które nie były wiążące dla organów podatkowych. W dziale VIII VATU dodano Rozdział 1a "Wiążąca informacja podatkowa". Wiążąca informacja stawkowa będzie wydawana na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). W formie decyzji wydawana będzie WIS na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług i będzie zawierać:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów VATU oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 VATU (czyli przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku);

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do tego zatem organu będą kierowane wnioski o wydanie WIS. Będą składane w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wiążąca Informacja Stawkowa będzie decyzją wydawaną przez Dyrektora KIS zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Wniosek o wydanie WIS będzie musiał spełnić wymagania formalne oraz będzie podlegał opłacie w kwocie 40 zł. Decyzja będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o WIS. Podatnik, który uzyska WIS będzie miał zapewnioną w jej zakresie ochronę prawną.

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W) oraz załącznika do wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W/A) określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych