W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1767 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9.8.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.12.2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004 r. poz. 2856 ze zm.), z nowelizacji wynika, że:

  • do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie dołącza się już karty pojazdu, jeżeli była wydana;
  • organ rejestrujący dokonując czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie zamieszcza już w karcie pojazdu, jeżeli była wydana, adnotację o treści: „Pojazd czasowo wycofany z ruchu na okres do dnia …..”, podając datę, do kiedy pojazd jest wycofany z ruchu, potwierdza to podpisem oraz przystawia okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, a następnie kartę pojazdu zwraca właścicielowi pojazdu;
  • właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1–4 PrDrog, składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego nie dołącza już karty pojazdu, jeżeli była wydana.

W konsekwencji zmieniono też wzór wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.

Ważne

Do wniosków o:

  • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,
  • przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
  • skrócenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

– złożonych i nierozpatrzonych przed 4.9.2022 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem przepisów dotyczących przedkładania karty pojazdu i zamieszczania w karcie pojazdu adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.