W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2246 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 5.12.2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 19.7.2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1645), sprzedawca żywności składa wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym prowadzi on działalność w zakresie sprzedaży żywności, pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności zawierające dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz wysokości należnej opłaty wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Natomiast wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej składa Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemne roczne zbiorcze sprawozdanie o marnowanej żywności zawierające dane o całkowitej masie marnowanej żywności przez sprzedawców żywności w danym roku oraz całkowitej wysokości należnej opłaty i wysokości opłaty wpłaconej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z wykazem sprzedawców żywności, którzy złożyli wspomniane wyżej sprawozdanie, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

W rozporządzeniu określono wzory obu tych sprawozdań stanowiące załączniki do rozporządzenia.