W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2385 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2021 r. w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług.

Wytwórca, który ubiega się o uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda, sporządza plan łańcucha dostaw materiałów i usług, uwzględniający stan zaawansowania prac przy budowie morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na dzień sporządzenia tego planu, który zawiera informacje w art. 42 ust. 1 EnergiaFarmWiatrU.

Rozporządzenie określa wzór sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3 EnergiaFarmWiatrU, w zakresie:

  • budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu;
  • eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu.

Wzór sprawozdań określono w załączniku do rozporządzenia.