Wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1461 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26.7.2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (dalej: rozporządzenie).

Jak wynika z art. 88 ust. 1 ZużSprzElektU, Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w terminie do 30 lipca każdego roku, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym.

Raport taki składa się z części opisowej zawierające informacje wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, czyli m.in. o liczbie podmiotów wprowadzających sprzęt, prowadzących recykling, prowadzących zakłady przetwarzania, zbierających zużyty sprzęt itd., o organizacji odzysku sprzętu, o masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, o masie odpadów powstałych z zużytego sprzętu, przeprowadzonych kontrolach itd.

Poza częścią opisową raport składa się także z czterech tabel:

  • nr 1 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt, w roku, którego dotyczy raport;
  • nr 2 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt, w roku, którego dotyczy raport;
  • nr 3 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w roku, którego dotyczy raport;
  • nr 4 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w roku, którego dotyczy raport.

Wzór raportu określono w załączniku do rozporządzenia.

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.12.2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz.U. z 2016 r. poz. 2184 ze zm.).

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności