W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1461 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26.7.2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (dalej: rozporządzenie).

Jak wynika z art. 88 ust. 1 ZużSprzElektU, Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w terminie do 30 lipca każdego roku, roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem w poprzednim roku kalendarzowym.

Raport taki składa się z części opisowej zawierające informacje wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, czyli m.in. o liczbie podmiotów wprowadzających sprzęt, prowadzących recykling, prowadzących zakłady przetwarzania, zbierających zużyty sprzęt itd., o organizacji odzysku sprzętu, o masie sprzętu wprowadzonego do obrotu, o masie odpadów powstałych z zużytego sprzętu, przeprowadzonych kontrolach itd.

Poza częścią opisową raport składa się także z czterech tabel:

  • nr 1 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt, w roku, którego dotyczy raport;
  • nr 2 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt, w roku, którego dotyczy raport;
  • nr 3 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w roku, którego dotyczy raport;
  • nr 4 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w roku, którego dotyczy raport.

Wzór raportu określono w załączniku do rozporządzenia.

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.12.2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz.U. z 2016 r. poz. 2184 ze zm.).