W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1457 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 29.7.2020 r. w sprawie wzoru raportu.

Z art. 25 ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.) wynika m.in., że organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających:

1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo

2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin

– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Przy czym, wprowadzający tacy mogą na równych zasadach przystępować do już zawartych porozumień.

Porozumienie określa w szczególności:

  • cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu;
  • podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;
  • sposób finansowania realizacji porozumienia;
  • warunki rozwiązania porozumienia.

Natomiast wspomniana wyżej organizacja samorządu gospodarczego ma obowiązek, do 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu raport

Ważne

Omawiane rozporządzenie określa nowy wzór raportu, a tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.3.2015 r. w sprawie wzoru raportu (Dz.U. z 2015 r. poz. 319).