Wzór ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.12.2014 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1878).

Zeznanie to stosuje się do dochodów uzyskanych od 1.1.2015 r.

Nowe zeznanie zostało wprowadzone na skutek wprowadzenia do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: PDOPrU) regulacji dotyczących opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation).

Podatnicy mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a PDOPrU, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 PDOPrU, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

A zatem, na określonych podatników nałożony został obowiązek składania urzędom skarbowym odrębnego zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, osiągniętego w danym roku podatkowym. Zeznanie to powinno zostać złożone w ciągu dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego.