W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1865 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Ważne

Wzór dowodu osobistego określono w załączniku nr 1, a wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego – w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Z rozporządzenia wynika, że od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców. W przypadku gdy odcisk palca wskazującego jest nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobiera się kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobiera się odcisk palca danej dłoni, który ma najwyższą jakość. Informację o tym, czy odciski palców zostały pobrane, organ gminy odnotowuje we wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

W dowodzie osobistym osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która:

  • ukończyła 12. rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu,
  • nie ukończyła 12. roku życia

w miejscu przeznaczonym na podpis zamieszcza się informację: „BRAK PODPISU / NO SIGNATURE”

Rozporządzenie reguluje także kwestie dotyczące:

  • załączników dołączanych do wniosku o wydanie dowodu osobistego – chodzi tu przede wszystkim o fotografię załączaną do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, natomiast do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o parametrach określonych w § 6 rozporządzenia (dokumenty dodatkowe, czyli, w razie konieczności, zdjęcie z nakryciem głowy, do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej załącza się w postaci dokumentu elektronicznego, a w razie niemożności jego uzyskania jako odwzorowanie cyfrowe dokumentu);
  • odbioru dowodu osobistego – odbiór dowodu osobistego oraz zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego potwierdza się przez wpisanie daty oraz złożenie własnoręcznego czytelnego podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego lub adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu (wzór formularza odbioru określa załącznik nr 3 do rozporządzenia); zasady odbioru dowodu przez cudzoziemców reguluje § 9 rozporządzenia;
  • utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz unieważnienie i zwrot dowodu osobistego – wzory zgłoszeń tych zdarzeń określają załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do rozporządzenia, a szczegółową procedurę postępowania regulują przepisy § 10–14 rozporządzenia;
  • fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego – dowód osobisty, który utracił ważność oraz unieważniony dowód osobisty, przedkładane w organie gminy, pracownik organu gminy uszkadza fizycznie przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym; po uszkodzeniu pracownik organu gminy zwraca unieważniony dowód osobisty jego posiadaczowi lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dowodu osobistego, jeśli osoba ta wyraża wolę zachowania unieważnionego dowodu osobistego; ponadto, uszkodzenia takiego dokonuje także kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu osoba zgłaszająca zgon przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, natomiast dowód osobisty osoby zmarłej nieprzekazany osobie zgłaszającej zgon kierownik urzędu stanu cywilnego zwraca wystawcy dowodu osobistego.
Ważne

Zgodnie z § 19 rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem określonym w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 30.9.2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców (Dz.U. z 2021 r. poz. 1817), w którym termin ten ustalono na 7 listopada 2021 r.