W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 845 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31.3.2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

Jak wynika z art. 39 ust. 1 ElektormobPalAltU, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych innych niż:

  • elektryczne;
  • napędzane wodorem;
  • napędzane gazem ziemnym;
  • wyłączone na podstawie uchwały rady gminy

Wymienione tu pojazdy samochodowe oraz korzystające z wyłączeń na podstawie rady gminy, uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu, oznacza się nalepką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu (art. 39 ust. 9 ElektromobPalAltU). Wzór właśnie takiej nalepki określa przytoczone wyżej rozporządzenie.

Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokość wynosi 5 zł, i która stanowi dochód gminy.