Wzór legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1441 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.7.2021 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Legitymację wydaje się inspektorowi za pośrednictwem właściwego dla miejsca zatrudnienia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub kierującego komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwą do spraw nadzoru inspekcyjnego. Wręczenie legitymacji następuje za pokwitowaniem odbioru.

Ważne

Legitymacja jest ważna przez okres 4 lat, tj. od 1 lipca roku wydania do 30 czerwca roku upływu ważności, z zastrzeżeniem że legitymacje wydane po 1 lipca roku wydania są ważne przez okres odpowiednio krótszy. Okazanie legitymacji następuje w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych. Nowy wzór legitymacji określono w załączniku do rozporządzenia.

Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

  1) zmiany wskazanego w legitymacji inspektoratu transportu drogowego, w którym jest zatrudniony inspektor;

  2) zmiany umieszczonego w legitymacji imienia lub nazwiska inspektora;

  3) uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych w niej danych;

  4) upływu terminu ważności legitymacji.

W trzech wymienionych wyżej przypadkach legitymacja podlega wymianie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wymianę legitymacji za pośrednictwem wymienionych wyżej organów. Do czasu wymiany legitymacji inspektor posługuje się legitymacją dotychczasową, z zastrzeżeniem że nie może on się posługiwać legitymacją podlegającą wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych w niej danych oraz upływu terminu ważności legitymacji.

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji inspektor ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) za pośrednictwem wymienionych wyżej organów.

Rozporządzenie określa też inne obowiązki na inspektora. Po pierwsze, inspektor ma obowiązek zdeponować legitymację u wymienionych wyżej organów w przypadku:

  • wyjazdu za granicę i nieuzyskania zgody na jej wywóz;
  • uzyskania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;
  • zawieszenia w czynnościach służbowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące.

Po drugie, inspektor ma obowiązek dbać o należyty stan legitymacji, a także chronić ją przed utratą lub zniszczeniem. Po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych legitymacja powinna być przechowywana w miejscu należycie zabezpieczonym.

Po trzecie, legitymacji nie wolno:

  • odstępować innej osobie;
  • wywozić za granicę, chyba że zgodę na wywóz legitymacji wyrazi GITD lub działający z jego upoważnienia wojewódzki inspektor transportu drogowego;
  • przesyłać pocztą, z zastrzeżeniem przesyłek przyjmowanych za pokwitowaniem przyjęcia i doręczanych za pokwitowaniem odbioru, przemieszczanych i doręczanych przez operatora w sposób zabezpieczający przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem przesyłki.
Ważne

Inspektor za pośrednictwem wymienionych wyżej organów zwraca legitymację GITD w przypadku ustania stosunku pracy. Jeżeli stosunek pracy ustał na skutek zgonu inspektora, legitymację zwraca członek jego rodziny lub przełożony.

Do wniosków o wymianę legitymacji, złożonych i nierozpatrzonych przed 1.1.2022 r., stosuje się przepisy rozporządzenia, natomiast utraci moc obowiązujące dotąd rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10.4.2012 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 401).

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności