Przygotowano dwa rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych (i odpowiednio od osób fizycznych) od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. W rozporządzeniach tych zamieszczono nowe wzory informacji: CIT-ISN i PIT-ISN. Z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie tych formularzy ma na celu:

1) ułatwienie podatnikowi prawidłowego rozliczenia się z obowiązku podatkowego w Polsce od dochodów ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej;

2) ułatwienie płatnikowi dochodzenia roszczeń od podatnika z tytułu zapłaconej za podatnika zaliczki na podatek. Nowy wzory będzie mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1.1.2021 r.

Informacje CIT-ISN/PIT-ISN należy składać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym u podatnika powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (art. 26aa ust. 1 lub 2 PDOPrU i art. 41 ust. 4f lub 4g PDOFizU).