W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1716 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5.8.2022 r. w sprawie w sprawie wzoru formularza, na którym jest przekazywana informacja o odpadach ze statków znajdujących się na statku.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 16.3.1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1955 ze zm.), kapitan statku lub jego przedstawiciel przed zawinięciem do portu lub przystani morskiej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia podmiot zarządzający portem lub przystanią morską o zamiarze zdania odpadów ze statków, informując o odpadach ze statków znajdujących się na statku za pomocą Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Informacja jest przekazywana na formularzu zawierającym w szczególności:

  • dane dotyczące statku;
  • dane dotyczące portu lub rejsu;
  • rodzaj i ilość odpadów oraz pojemność magazynowania.

Przepis ten stosuje się do statków o pojemności brutto (GT) 300 jednostek i większej, z wyjątkiem statków rybackich, statków zabytkowych i rekreacyjnych jednostek pływających o długości mniejszej niż 45 metrów.

W załączniku do wymienionego wyżej rozporządzenia określono wzór formularza dotyczącego informacji o odpadach ze statków znajdujących się na statku.