Wzór formularza oświadczenia majątkowego członków organów związku metropolitalnego

Rozporządzenie określa elementy istotne, które muszą znaleźć się w oświadczeniu majątkowym wskazanych podmiotów. Jakie - o tym poniżej.

Zgodnie z opublikowanym wzorem w oświadczeniu majątkowym członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego trzeba wykazać:

 • kwotę posiadanych zasobów pieniężnych oraz papierów wartościowych;
 • nieruchomości (dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne i inne nieruchomości);
 • posiadane udziały w spółkach handlowych;
 • posiadane akcje w spółkach handlowych;
 • nabyte mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego;
 • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (przy czym, nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego);
 • członkostwo w organach osób prawnych, tj. spółek, spółdzielni (poza członkostwem w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej), fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
 • inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
 • składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł;
 • zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz warunki, na jakich zostały udzielone;
 • adres zamieszkania oraz adresy posiadanych nieruchomości.

Składający oświadczenie oświadcza również, że jest świadomy, że na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 6.6.1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności