Przygotowane rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego nowej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 28i pkt 2 PDOPrU. Konieczność wprowadzenia nowej deklaracji wynika z regulacji wprowadzonych ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2122). Regulacje prawne w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Zaistniała więc konieczność umożliwienia podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów.

W rozporządzeniu zamieszczono:

  1. wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) – który umożliwia prawidłowe obliczenie przez podatnika dochodu, podstawy opodatkowania oraz podatku przez podatnika, a także ustalenie co do spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem;
  2. wzór informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ).

Nowe wzory deklaracji stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.