W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 54 opublikowano ustawę z 18.12.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono także m.in. do KPA. Dodano art. 145aa KPA, zgodnie z którym można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie TSUE, które ma wpływ na treść wydanej decyzji. W takiej sytuacji skargę o wznowienie wnosi się w ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE).

W konsekwencji:

  • uchylenie decyzji, także z przyczyny określonej w art. 145aa KPA nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat. (art. 146 § 1 KPA);
  • wznowienie postępowania następuje tylko na żądanie strony także z przyczyny określonej w art. 145aa KPA. 

Ponadto, uzupełniono art. 151 § 1 KPA, z którego wynika teraz, że organ administracji publicznej właściwy do przeprowadzenia takiego postępowania, po jego przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której:

  • odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a, art. 145aa lub art. 145b KPA, albo
  • uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a, art. 145aa lub art. 145b KPA, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. 

Analogiczne zmiany wprowadzono też do PostAdmU. Zgodnie z art. 272 § 1 i 2 PostAdmU, można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. W takiej sytuacji skargę o wznowienie postępowania wnosi się w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia TK. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia TK orzeczenie sądowe nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu.

Do art. 272 dodano § 2a, zgodnie z którym można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane orzeczenie TSUE, które ma wpływ na treść wydanego orzeczenia. Przepis § 2 art. 272 PostAdmU stosuje się odpowiednio, z tym że termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania biegnie od dnia publikacji sentencji orzeczenia TTSUE w Dz.Urz. UE.

Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania. W związku z tym, zgodnie z nowym brzmieniem art. 285 § 2 PostAdmU, zakazu tego nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 272 § 1, 2a i 3 PostAdmU.