W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 449 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 22.2.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.; dalej: PodstWymSkłR). Z nowelizacji wynika, że z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączono wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł – przed zmianą było 190 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 PodstWymSkłR).

Dodatkowo, w dodano przepis § 2 ust. 1 pkt 27a PodstWymSkłR, zgodnie z którym z podstawy wymiaru składek wyłączono także kwotę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z 2.12.2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 2333). Chodzi tu o dodatek do wynagrodzenia za pracę, a w przypadku funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych świadczenie pieniężne, zwane świadczeniem teleinformatycznym, które może być przyznane osobom, które w organach, podmiotach i służbach państwowych wymienionych w tym przepisie, realizują zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.