Wyższe wynagrodzenie dla członków zespołów egzaminujących w kształceniu zawodowym

Rozporządzenie MEN z 10.1.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 89) weszło w życie 15.1.2017 r. i do tej pory było zmieniane raz. Nowelizacja rozporządzenia była spowodowana zmianami w kształceniu zawodowym, których celem było dostosowanie szkolnictwa do potrzeb poszczególnych branż, zwiększenie wpływu pracodawców na kształcenie zawodowe, a także poprawa jakości, skuteczności i efektywności kształcenia.

Komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej

Istotną zmianę wprowadzono w § 2 rozporządzenia. Dodano do ust. 1 przepis, stosownie do którego w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej w czasie trwania kadencji komisji, powołanie nowej osoby w skład komisji dotyczy okresu do zakończenia kadencji komisji. Zgodnie z nowym brzmieniem § 3 ust. 7 przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (który będzie przeprowadzany do 31.10.2027 r.), oraz w zakresie egzaminu zawodowego (który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2019/2020). Z przepisu wykreślono osoby, które były wpisane do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzamin ten po raz ostatni został przeprowadzony w roku szkolnym 2016/2017). Z kolei w ust. 8 § 3 skrócono do 1. roku staż pracy w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła wymagany od sekretarzy komisji (dotychczas wymagany był dwuletni staż pracy).

W § 4 rozporządzenia wprowadzano zmiany w zakresie liczby członków zespołów egzaminacyjnych w odniesieniu do egzaminu sprawdzającego. W poprzednim stanie prawnym w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego odpowiednio egzamin czeladniczy albo egzamin sprawdzający wchodziło co najmniej cztery osoby:

 1. przewodniczący komisji lub jego zastępca - jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego;
 2. co najmniej dwóch członków komisji - jako członkowie zespołu egzaminacyjnego;
 3. sekretarz komisji - jako sekretarz zespołu egzaminacyjnego.

Z kolei w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego egzamin mistrzowski wchodziło co najmniej pięć osób:

 1. przewodniczący komisji lub jego zastępca - jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego;
 2. co najmniej dwóch członków komisji - jako członkowie zespołu egzaminacyjnego;
 3. sekretarz komisji - jako sekretarz zespołu egzaminacyjnego. 

Po 1.1.2020 r. skład zespołu będzie co najmniej czteroosobowy, w odniesieniu do egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego i egzaminu sprawdzającego.

Nowe stawki wynagrodzenia

Znowelizowany § 26 rozporządzenia wprowadza nowe stawki procentowego wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego. Wysokość wynagrodzenia za udział w przeprowadzonym egzaminie jednego zdającego wynosi:

 1. na egzaminie czeladniczym i egzaminie mistrzowskim dla: 
 2. przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego - 5% podstawy (poprzednio 4%), 
 3. członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego - 4% podstawy (poprzednio 3%); 
 4. na egzaminie sprawdzającym dla: 
 5. przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego - 9% podstawy (poprzednio 3%), 

członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego - 8% podstawy (poprzednio 2%).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności