Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 63 ust. 4 ustawy z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny. Obecnie wysokość wynagrodzenia członków i członkiń komisji lekarskich jest uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.5.2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej j oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich. Ustawa z 17.8.2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw dokonała zmiany ustawy z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny, m.in. w zakresie upoważnienia ustawowego do wydania komentowanego rozporządzenia. W wyniku prowadzonej zmiany w pracach powiatowej komisji lekarskiej uczestniczyć będzie pielęgniarka lub ratownik medyczny. W poprzednim stanie prawnym wskazywano, że w pracach komisji uczestniczy pracownik średniego personelu medycznego. To oznacza, że konieczne stało się wydanie nowego aktu określającego sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Do 1000 zł za pracę w komisji

W związku z postulatami wojewodów wynikającymi z doświadczeń z przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2023 r., w szczególności problemami związanymi z niskim zainteresowaniem osób do pracy w komisji lekarskich, zaproponowano zwiększenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji. W wyniku wprowadzanych zmian nastąpi podniesienie maksymalnych dziennych stawek dla osób uczestniczących w pracach komisji, dla:

  • przewodniczącego komisji z 899 zł do 1000 zł,
  • lekarza z 764 zł do 800 zł,
  • psychologa z 600 zł do 700 zł,
  • pielęgniarek lub ratowników medycznych z 557 zł do 600 zł oraz
  • sekretarza komisji z 476 zł do 500 zł.

Zaproponowane stawki wynagrodzenia uwzględniają zapisy art. 63 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny określające, że nie mogą one przekraczać 15% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.8.2023 r. przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł.

Jak wskazano w uzasadnieniu podwyższenie maksymalnych stawek dodatkowego wynagrodzenia jest rozwiązaniem korzystnym dla przedstawicieli zawodów medycznych, uczestniczących w pracach komisji lekarskich. Zwiększenie wysokości stawek wynika z obserwacji wojewodów oraz organów samorządowych uczestniczących w procesie powoływania komisji. Komisje lekarskie nie są organem stałym, lecz powoływanym corocznie na okres kilku miesięcy, co dodatkowo utrudnia proces pozyskiwania personelu medycznego. Zaproponowana wysokość stawek dodatkowego wynagrodzenia jest wypadkową oczekiwań personelu medycznego oraz możliwości budżetowych, które ograniczają perspektywę zaspokojenia oczekiwań personelu medycznego w zakresie dalszego, znacznego podwyższenia stawek dodatkowego wynagrodzenia. Dlatego też nie przewiduje się przedstawienia projektu organizacjom zrzeszającym konsultacji związków zawodowych i samorządów zawodowych zawodów medycznych.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Szybki termin wejścia w życie

Procedowany projekt rozporządzenia nie powoduje dodatkowego obciążenia finansowego dla budżetu państwa, gdyż środki na ten cel zostały zaplanowane w ramach limitu wydatków obronnych na 2024 r. i przekazane na etapie planowania budżetowego. Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, co podyktowane jest pilną potrzebą zmiany norm prawnych zawartych w rozporządzeniu w związku z przewidzianym na dzień 1.2.2024 r. rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej. W związku z powyższym należy wskazać, że niezwłocznego wejścia w życie przedmiotowej regulacji wymaga ważny interes państwa, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.