Opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23.2.2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (W Dz.Urz. MP z 2021 r. poz. 221). Zmiany dotyczą określonych w ustawie z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.; dalej: KartaDRU) opłat. Wynika z niej m.in., że wydanie duplikatu KDR podlega opłacie (art. 13 ust. 2 KartaDRU). Opłata ta według obwieszczenia wynosi 10,12 zł, a wcześniej– 9,21 zł.

W art. 29 ust. 4 KartaDRU określono koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR, który po zmianie wynosi 14,70 zł (wcześniej: 13,40 zł) za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, chyba że KDR przyznawana jest wyłącznie rodzicom – w takim przypadku koszt ten wynosi obecnie 5,77 zł (przedtem: 5,36 zł) za jedną rodzinę wielodzietną.

Jeżeli po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej KDR lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi obecnie 2,96 zł (przedtem: 2,68 zł) za przyznanie KDR (art. 29 ust. 5 KartaDRU).

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 6 KartaDRU, koszt realizacji ustawy przez gminę za:

1) wydanie duplikatu KDR,

2) udostępnienie karty elektronicznej – jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna,

3) wydanie karty tradycyjnej – jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna

– wynosi obecnie 1,49 zł (przedtem: 1,34 zł).

Podsumowując, wprowadzono wyższe opłaty za wydanie duplikatu KDR, ponieważ kwoty tych opłat podlegają waloryzacji od 1 marca, wskaźnikiem waloryzacji równym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Wysokość ustalonych w ten sposób kwot zaokrągla się do pełnych groszy w górę (art. 30 ust. 3 KartaDRU).