Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. będzie podwyższone dwukrotnie. Minimalne wynagrodzenie zostało ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13.9.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952). Od 1.1.2023 r. do 30.6.2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3490 zł (obecnie jest to 3010 zł). Natomiast od 1.7.2023 r. do 31.12.2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3600 zł.


Wzrost składek ZUS

Podstawą wymiaru preferencyjnych składek ZUS (mały ZUS, mały ZUS plus) na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe jest kwota nie niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia wdanym roku. Tak wynika z art.18 ust. 7, art. 18a ust. 1 i art. 18c ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawy wymiaru tych składek będzie więc 30% kwoty 3490 zł, czyli 1047 zł (w pierwszym półroczu 2023 r.) i 30% kwoty 3600 zł, czyli 1080 zł (w drugim półroczu 2023 r.).

Preferencyjne składki ZUS na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe w 2023 r. będzie więc trzeba wyliczyć od ww. podanej podstawy dwukrotnie, najpierw od podstawy 1047 zł za okres od stycznia do czerwca 2023 r. a następnie od podstawy 1080 zł – za okres od lipca do grudnia 2023 r.

Poniższa tabela przedstawia wyliczenie minimalnych składek na ZUS preferencyjny w 2023 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.1.2022 –

31.12.2022

1.1.2023 –

30.6.2023

1.7.2023 –

31.12.2023

Podstawa wymiaru ubezpieczenia społecznego

Rodzaj ubezpieczenia

Wysokość składki w %

903 zł

1047 zł

1080 zł

Emerytalne

19,52 %

176,27 zł

204,37 zł

210,82 zł

Rentowe

8 %

72,24 zł

83,76 zł

86,40 zł

Wypadkowe

1,67 %

15,08 zł

17,48 zł

18,04 zł

Chorobowe

2,45 %

22,12 zł

25,65 zł

26,46 zł

Suma składek do zapłaty miesięcznie

285,71 zł

331,26 zł

(więcej o 45,55 zł miesięcznie)

341,72 zł

(więcej o 56,01 zł miesięcznie)

Suma składek do zapłaty miesięcznie bez dobrowolnego ubez. chorobowego

263,59 zł

305,61 zł

315,26 zł

Z przedstawionego wyliczenia wynika, że suma składek na ubezpieczenie społeczne, łącznie z dobrowolną składką chorobową w przyszłym roku wyniesie 331,26 zł miesięcznie (w pierwszym półroczu) a 341,72 zł miesięcznie (w drugim półroczu).

Składka zdrowotna

Polski Ład od stycznia 2022 r. wprowadził nowe zasady obliczania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna jest obliczana od dochodu (przychodu) inaczej dla każdej formy opodatkowania. Jednak trzeba mieć na uwadze, że kwota składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (rok składkowy rozpoczyna się 1 lutego). Dotyczy to przedsiębiorców uzyskujących bardzo niskich dochodów, ale także tych, którzy ponieśli stratę. Zatem jeśli w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie w styczniu wyniesie 3490 zł, to minimalna składka zdrowotna będzie w kwocie 314,10 zł (3490 zł x 9% = 314,10 zł).