Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieszczeniem z 22.7.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 724) określił nowe stawki podatków i opłat lokalnych.

Nowe górne stawki na 2022 r. przewidziane przez Ministra Finansów są wyższe niż obowiązujące w tym roku. Stawki ulegają co roku zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zatem stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. i nastąpił ich realny wzrost o 3,6%. (Komunikat Prezesa GUS z 15.7.2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.).

Wyższe stawki będą obowiązywać od 1.1.2022 r. i dotyczą  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.

Warto przypomnieć, że podatek od środków transportowych i od nieruchomości jest podatkiem lokalnym wpłacanym do gminy. A zatem rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Jednak roczna stawka podatku od jednego środka transportowego bądź od nieruchomości nie może przekroczyć maksymalnych stawek podanych przez ministra finansów na dany rok ww. obwieszczeniu.