Każdy, objęty ubezpieczeniem wypadkowym, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu wypadku przy pracy, może starać się o jednorazowe odszkodowanie. Jeśli pracownik umrze, to o takie świadczenie mogą się też starać uprawnieni członkowie rodziny (np. małżonek, dzieci lub rodzice ubezpieczonego).

Procedurę zaczyna się od złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletnego wniosku, natomiast stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Po uzyskaniu orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej, albo po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności, niezbędnej do wydania decyzji, ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej świadczenia. Od tego dnia jest kolejne 30 dni na wypłatę odszkodowania.

ZUS wydaje decyzję, przyznającą lub odmawiającą prawa do świadczenia, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Na wypłatę odszkodowania jest kolejnych 30 dni.

Wysokość jednorazowego odszkodowania wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia w tej sytuacji pracownik otrzyma za każdy procent 1033 zł brutto, np. osoba, u której zostanie stwierdzone 5 proc. uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 5165 zł brutto (5×1033,00 zł).

Nowe stawki będą obowiązywać do 31.3.2022 r.