Zostało bowiem podwyższone na 2015 r. minimalne wynagrodzenie do kwoty 1750 zł rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.9.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014, poz.1220).

Zgodnie z art. 9 § 3 ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.; dalej: KKS) za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w firmie w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w 2015 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 8750 zł (5 × 1750 zł).
Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 175 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 35 000 zł (20 × minimalne wynagrodzenie).

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

A zatem, w 2015 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 58 zł do 23 200 zł.
Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 580 zł do 16 704 000 zł (720 stawek × maksymalna stawka dzienna).


Wartość czynu zabronionego

Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku popełnienia czynu w 2015 r. za małą wartość czynu będzie uznawany czyn do kwoty 350 000 zł (200 × 1750 zł).

Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku popełnienia czynu w 2015 r. za dużą wartość czynu będzie uznawany czyn do kwoty 875 000 zł (500 × 1750 zł).

Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku popełnienia czynu w 2015 r. za wielką wartość czynu będzie uznawany czyn przekraczający kwotę 1 750 000 zł (1000 × 1750 zł).