Obecnie, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 11.9.2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1526), koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł. Wysokość ta była szacowana na podstawie wydatków ponoszonych przez wierzycieli na doręczenie zobowiązanemu upomnienia w roku 2015 r. Od tego czasu wrosła cena doręczenia przesyłki poleconej, a także koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia upomnienia oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących wierzycieli. W konsekwencji w projekcie nowego rozporządzenia zaproponowano podniesienie wysokości kosztów upomnienia do 16 zł. Jednak do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.