Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności  w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W  2022 r. kwoty grzywien i  kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie będą wyższe. Zostało bowiem podwyższone na  2022 r. minimalne wynagrodzenie do kwoty 3010 zł  (w 2021 r. jest to kwota - 2800 zł) rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.9.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1690).

 Kara grzywny za  wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. 

A zatem w 2022 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 15.050 zł  (5 x 3010 zł).  

Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 301 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 60.200 (20 x minimalne wynagrodzenie). 

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (3010 zł/30 = 100,33 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (400 x 100,33 zł = 40.132 zł). 

A zatem, w 2022 r. stawka dzienna mieści się  w granicach kwot: od 100,33  zł do 40.132 zł . Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 1003,3 zł (10 stawek dziennych x 100,33 zł) do  28.895.040 zł  (720 stawek x max stawkę dzienną tj. 40.132 zł).

                   WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

 

 WYKROCZENIA

       2022 ROK

 

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym  (5.krotność minimalnego wynagrodzenia)

              15.050 zł

 

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 5. krotności minimalnego wynagrodzenia)

     od 301 zł do 15.050 zł

 

 

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20.krotności minimalnego wynagrodzenia)

  od  301 zł  do 60.200 zł

 

 Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem 

 od 1/10 do 10.krotności minimalnego wynagrodzenia)

   od 301 zł  do 30.100 zł

 

 

 PRZESTĘPSTWA

      2022 ROK

 

Stawka dzienna

     od 1003,30 zł
    do   40.132  zł

 

 Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

    od 1003,30  zł 

 do 28.895.040 zł  

 

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

      od 1003,30  zł  

  do 28.895.040 zł    

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności