Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2019 r.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - ogólnie

Za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisów prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznie wykonując czynności, zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie do prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W 2019 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie, będą wyższe. Minimalne wynagrodzenie zostało bowiem podwyższone do kwoty 2 250 zł (w 2018 r. było to 2 100 zł) Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.9.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1794).

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotnej wysokości, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

W 2019 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 11 250 zł (5 x 2 250 zł).

Kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzonaod kwoty 225 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 45 000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Jednak stawka dzienna nie może być niższa od trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (2 250 zł/30 = 75 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (400 x 75 zł = 30 000 zł).

W 2019 r. stawka dzienna mieści się zatem w granicach kwot : od 75 zł do 30 000 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w przedziale od 750 zł (10 stawek dziennych x75 zł) do 21 600 000 zł (720 stawek x maksymalna stawka dzienna tj. 30 000 zł).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKOROCZENIA PRZESTĘPSTAWA SKARBOWE

WYKROCZENIA

2019 ROK

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5-krotność minimalnego wynagrodzenia)

11 250 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 225 zł do 4 500 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona wyrokiem przez sąd (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 225 zł do 45 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona nakazem przez sąd (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 225 zł do 22 500 zł

PRZESTĘPSTWA

2019 ROK

Stawka dzienna

od 75 zł do 30 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

od 750 zł do 21 600 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 750 zł do 21 600 000 zł
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności