Świadczenie pielęgnacyjne należy się wymienionym w ustawie o świadczeniach rodzinnych osobom rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w tym celu, aby zająć się opieką nad osobą niepełnosprawną. Od długiego czasu wartość tych świadczeń pozostawała na bardzo niskim poziomie, co spowodowało głośny protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przez ponad 2 tygodnie marca 2014 r. rodzice okupowali Sejm domagając się zwiększenia wysokości wypłacanego im świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu wynagrodzenia minimalnego

Nowe zasady wskutek protestu rodziców

Pod wpływem protestu, na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę zwiększającą wysokość świadczenia do kwoty 1300 zł. Założono przy tym, że podwyżka do tej kwoty nastąpi stopniowo, tj.:

  • od 1 maja 2014 r. świadczenie wzrośnie do 800 zł (do tego należy jednak doliczyć 200 zł pomocy rządowej wypłacanej do końca 2014 r. – a więc łącznie rodzic otrzyma 1000 zł),
  • od 1 stycznia 2015 r. świadczenie wzrośnie do 1200 zł,
  • od 1 stycznia 2016 r. świadczenie wzrośnie do 1300 zł.

Senat dodał mechanizm corocznej waloryzacji

Uchwalając nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, Sejm nie wprowadził jednak mechanizmu waloryzacji świadczenia powiązanej z wartością wynagrodzenia minimalnego. W praktyce mogło to oznaczać, że realna wartość świadczenia byłaby z czasem niższa, niż wartość wynagrodzenia minimalnego.

Istnienie mechanizmu corocznej waloryzacji za konieczne uznał Senat, wprowadzając w 10 kwietnia poprawki do ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm. Senat przewidział, że kwota świadczenia pielęgnacyjnego raz w roku będzie ulegała waloryzacji polegającej na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji będzie procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość ustalanego w ten sposób świadczenia pielęgnacyjnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”, do 15 listopada każdego roku.

Pierwsza waloryzacja w 2017 r.

Senat nie zmienił założeń Sejmu co do kilkuetapowego podwyższenia świadczenia. Tak więc, docelowa wysokość świadczenia zostanie osiągnięta dopiero w 2016 r. natomiast pierwsza waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi w 2017 r.

Świadczenie pielęgnacyjne bez weryfikacji przewidzianej dla świadczeń rodzinnych

Podejmując decyzję o corocznej waloryzacji świadczenia powiązanej z wysokością wynagrodzenia minimalnego, konieczne było wyłączenie świadczenia pielęgnacyjnego z trybu weryfikacyjnego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Tak więc, odmiennie niż w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych, świadczenie nie będzie podlegało weryfikacji realizowanej co trzy lata na podstawie wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, który bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Sejm przyjął poprawki Senatu

Na posiedzeniu Sejmu 24 kwietnia 2014 r. poprawki Senatu prawie jednogłośnie zostały przyjęte przez Sejm. Tym samym, warunkami wejścia w życie nowych przepisów pozostały już tylko podpis Prezydenta i publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • ustawa z 4.4.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz druki sejmowe nr 2307 i 2326