Zgodnie z art. 1 pkt 30 ustawy nowelizującej wprowadzono zmiany dotyczące pracowników socjalnych, czyli:

 • zwiększono, z 250 zł do 400 zł, kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (chodzi tu o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki);
 • zmniejszono, z 5 lat do 3 lat, okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni;
 • umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego dzięki nabyciu kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej (ustalono też ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny – z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Po drugie, zniesiona ma zostać odpłatność za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy to usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Po trzecie, planowane są zmiany dotyczące ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalono do wysokości różnicy między jej kryterium dochodowym a jej dochodem, ale kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Po zmianie, zasiłek ma być ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem – z tym, że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 528 zł (tyle aktualnie wynosi ta kwota). Po zmianach maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie.

Kolejne zmiany dotyczą uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych. Zaplanowano wprowadzenie możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Po piąte, zaplanowano podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce, tzn.:

 • jeżeli w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł;
 • od 11 do 20 osób – 20 tys. zł;
 • powyżej 20 osób – 30 tys. zł.

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł podwyższono kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Pozostałe rozwiązania to, m.in.:

 • doprecyzowano przepisy dotyczące procedury zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną;
 • doprecyzowano przepisy dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych (mają obowiązywać od 1 stycznia);
 • poszerzono możliwości realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy;
 • wprowadzono zmiany dotyczące zatrudniania w ogrzewalniach i noclegowaniach.

Ustawa została przekazana do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.