Zarządzenie Nr 188/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wprowadza wyższy współczynnik stosowany przy rozliczaniu porad pierwszorazowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych w specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia do wysokości 1,8.

Powyżej opisane zmiany w Zarządzeniu są istotne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponieważ dotyczą zwiększenia wyceny rozliczania porad pierwszorazowych w zakresie alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii. 

Zarządzenie ma zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od 1.11.2021 r.