W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. W projekcie tym przewiduje się ułatwienia w prowadzeniu dostaw żywności produkowanej przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, na obszarze całego kraju.

W projekcie zaproponowano w art. 21 ust. 1 pkt 71a PDOFizU podwyższenie kwoty przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1c tej ustawy, wolnej od podatku dochodowego z 40 000 zł do 100 000 zł. Oznacza to, że wolne będą do 100 000 zł  przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionych z podatku dochodowego. Ma to w rezultacie ograniczyć liczbę osób obowiązanych do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a jednocześnie umożliwić pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych uzyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych. 

Jak wynika z art. 6 ust. 1d w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c PDOFizU w wysokości 2 % tych przychodów. Jednak przychody te są zwolnione od podatku do kwoty 40 000 zł rocznie. Po wejściu w życie ustawy zmieniającej, od 1.1.2022 r.  kwota ww. zwolnienia będzie wynosić 100 000 zł